ACTIVIDADES AGRARIAS, VALORACIONES E INFORMES PERICIALES

Cliente: Privado
Octubre 2021

Proyecto ejecutivo para la construcción de una nueva balsa de riego en una parcela agrícola teniendo en consideración la valorización de elementos de identidad del paisaje local.

 • Definición de las actuaciones para la puesta del riego y reparación y de las balsas de riego existentes, con criterios de integración paisajística.
 • Presupuesto de ejecución: 92.000 €.

Cliente: Privado
Julio 2019

Valoración del conjunto de parcelas de naturaleza rústica y construcciones de una finca a los TTMM’s de Gavà y Sant Climent de Llobregat.

 • Valoración de parcelas de naturaleza rústica, tanto del suelo como del vuelo vinculados a actividades agrícolas y forestales.

Promotor: Aca
Septiembre 2010

Anexo de expropiaciones en referencia a los bienes y derechos afectados por la ejecución del colector en el municipio de La Llagosta y redacción del Informe Mediambiental.

 • Elaboración del informe para la tramitación de expedientes de expropiación con la valoración de los bienes afectados.
 • Elaboración de planos de expropiaciones y actas.

Avís legal

INAM ENGINYERIA SLP amb CIF  B62324421, amb domicili a Carretera de Montmeló 76
08403 Granollers, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de INAMSL.EU.

Amb els límits establerts a la llei, INAM ENGINYERIA SLP no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’ Internet.

Els continguts i informació no vinculen a INAM ENGINYERIA SLP ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’ un producte o servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de INAMSL.EU. pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que INAM ENGINYERIA SLP no pot controlar. Per tant, INAM ENGINYERIA SLP no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de INAM ENGINYERIA SLP o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de INAM ENGINYERIA SLP.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que INAM ENGINYERIA SLP, ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de INAM ENGINYERIA SLP per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc Web. Així mateix, l’ informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’ accés, rectificació, supressió o limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a INAMSL.EU.

Política de privacitat

1.- Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals:

La responsable del tractament de les dades recaptades a través dels llocs web, INAMSL.EU (en endavant, la «Web» o el «Lloc Web») és INAM ENGINYERIA SLP proveïda de CIF B6224421 i amb domicili a Carretera de Montmeló, 76 – 08403 Granollers (Barcelona).

Pots posar-te en contacte amb INAM ENGINYERIA SLP per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: [*]

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? Tractarem les teves dades personals, recaptades a través del Lloc Web amb les següents finalitats:

 1. En el cas de contractació de serveis ofertats, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’ informació demanada a través dels formularis disposats al Lloc Web.
 3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.

Els camps d’ aquests registres són d’ emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’ aporten aquestes dades.

2.2. Per quant temps es conserven les dades personals recaptades? Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanin la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

3.- Legitimació: El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o les facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Facilitant qualsevol tipus d’informació personal a la Web , tots els usuaris, entenen i inequívocament donen el seu consentiment per a la recollida i el tractament d’aquesta informació amb els fins descrits a continuació:

 • Comunicar-nos. Nosaltres respondrem als comentaris i preguntes que ens faci a través de la nostra Web, tant via online com registrant la seva sol·licitud com a conferència. Aquest mitjà inclou trucar-li per telèfon o comunicar-nos amb Vostè via e-mail.
 • Màrqueting i promoció directes. Aquest servei té com a objectiu proveir-lo de la informació prèviament sol·licitada per Vostè via online o proporcionar-li informació general sobre els serveis oferts. Quan nosaltres demanem Dades Personals per a màrqueting i promocions, però, generalment oferim la possibilitat que esculli l’ús que vol que es doni a les seves Dades Personals.
 • Selecció de Personal (Recruitment). Si Vostè ens fa arribar una sol·licitud d’ocupació online, les seves Dades Personals o curriculars seran utilitzades per a aquesta finalitat, la qual cosa inclou contactar amb Vostè via e-mail, telèfon o correu ordinari. En alguns casos pot ser necessari que es registri a la nostra Web i mantingui les seves dades actualitzades. Sempre que no ens indiqui el contrari, INAM ENGINYERIA SLP mantindrà les seves Dades Personals i curriculars en arxius de la seva propietat per ser considerats de cara a futures ofertes d’ocupació.
 • Proveïdors (Partners). Algunes Webs de INAM ENGINYERIA SLP permet als seus proveïdors externs registrar-se amb la finalitat de proveir de productes i serveis . Aquestes Dades Personals s’ utilitzaran per establir o realitzar una transacció amb el proveïdor i per a altres tràmits relacionats amb aquestes finalitats.
 • Manteniment de la Web i realització d’ enquestes de satisfacció. S’utilitzaran les seves Dades Personals i opinions amb l’objectiu de mantenir i millorar la nostra Web. Així mateix, les seves Dades Personals poden ser utilitzades en la realització d’enquestes de satisfacció de clients així com Compilació de conjunts estadístics referents a l’ús de la Web.

4.- Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a INAM ENGINYERIA SLP, llevat d’ obligació legal.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats diversos proveïdors de serveis, que s’ han compromès al compliment de les disposicions normatives d’ aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

Les dades personals facilitades a través dels formularis del Lloc Web, són tractades per als béns o serveis contractats per INAM ENGINYERIA SLP, així com per a l’enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l’ús de l’eina que aquesta companyia facilita, la qual cosa comporta que les dades introduïdes són transferides als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència de dades, que l’usuari consent de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privacitat.

De manera ocasional, als usuaris que estiguin subscrits al nostre butlletí (newsletter) els oferirem contingut promocional de a través de l’esmentada xarxa social.

5.- Drets: Com a interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si el responsable INAM ENGINYERIA SLP està tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, conforme al previst en la mateixa:

 • Dret d’ACCÉS a les teves dades personals.
 • Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
 • Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’ OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir aquests drets dirigint una comunicació a l’adreça postal i/o de correu electrònic que es fa constar a l’apartat «1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals.»

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

POLÍTICA DE COOKIES

És possible que INAM ENGINYERIA SLP, reculli informació a través de les seves pàgines Web utilitzant cookies i cliktrails. Tota la informació recollida per aquests mitjans serà anònima, agregada i exclusivament utilitzada per desenvolupar i esbrinar l’origen del trànsit i el volum d’ús de la nostra Web. En ocasions les cookies s’utilitzen per assistir-lo en la recerca d’informació apropiada i per guiar la seva visita segons les seves preferències. Per exemple, una cookie pot ser utilitzada per recordar-li la seva informació d’accés (login) si Vostè escull l’opció «Recordar» en el moment d’establir aquesta informació. Si Vostè no desitja rebre cookies des de les nostres Web, pot indicar-li al seu browser que les rebutgi o que li ho indiqui cada vegada que en rebi una, de manera que pugui rebutjar-la al moment. No obstant això, rebutjar les cookies pot impedir-li accedir a algunes parts de la Web.

Aviso legal

INAM ENGINYERIA SLP con CIF B62324421, i domicilio en Carretera de Montmeló 76
08403 Granollers, no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en la página de Internet de INAMSL.EU.

Con los límites establecidos en la ley, INAM ENGINYERIA SLPno asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.

Los contenidos e información no vinculan a INAM ENGINYERIA SLP ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata meramente de un producto o servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.

La página de Internet de INAMSL.EU. puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que INAM ENGINYERIA SLP no puede controlar. Por lo tanto, INAM ENGINYERIA SLP no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.

Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de los contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de INAM ENGINYERIA SLP o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de INAM ENGINYERIA SLP.

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que INAM ENGINYERIA SLP, ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de INAM ENGINYERIA SLP con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos de carácter personal, manera gratuita mediante email a INAMSL.EU.

Política de privacidad

1.- Información sobre el responsable del tratamiento de los datos personales:

La responsable del tratamiento de los datos recabados a través de los sitios web, INAMSL.EU (en adelante, la “Web” o el “Sitio Web”) es INAM ENGINYERIA SLP provista de CIF B6224421, con domicilio en Carretera de Montmeló, 76 – 08403 Granollers (Barcelona).

Puedes ponerte en contacto con INAM ENGINYERIA SLP para cualquier aspecto relacionado con esta política de privacidad, en la dirección de correo electrónico: [*]

2.- Finalidad del tratamiento de los datos personales:

2.1. ¿Con qué finalidad trataremos tus datos personales? Trataremos tus datos personales, recabados a través del Sitio Web con las siguientes finalidades:

 1. En caso de contratación de los bienes y servicios ofertados a través del Sitio Web, para mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio.
 2. Envío de información solicitada a través de los formularios dispuestos en el Sitio Web.
 3. Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones

Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección de correo electrónico indicada anteriormente.

Los campos de dichos registros son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar las finalidades expresadas si no se aportan esos datos.

2.2. ¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados? Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades legales por los servicios prestados.

3.- Legitimación: El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:

 1. La solicitud de información y/o la contratación de los servicios, cuyos términos y condiciones se pondrán a tu disposición en todo caso, de forma previa a una eventual contratación.
 2. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poniendo a tu disposición la presente política de privacidad, que, tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme, puedes aceptar mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla dispuesta al efecto.

En caso de que no nos facilites tus datos o los hagas de forma errónea o incompleta, no podremos atender tu solicitud, resultando del todo imposible proporcionarte la información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios.

Facilitando cualquier tipo de información personal a la Web , todos los usuarios, entienden e inequívocamente dan su consentimiento para la recogida y el tratamiento de dicha información con los fines descritos a continuación:

 • Comunicarnos. Nosotros responderemos a los comentarios y preguntas que nos haga a través de nuestra Web, tanto vía online como registrando su solicitud como conferencia. Este medio incluye llamarle por teléfono o comunicarnos con Usted vía e-mail.
 • Marketing y promoción directos. Este servicio tiene como objetivo proveerle de la información previamente solicitada por Usted vía online o proporcionarle información general sobre los servicios ofertados. Cuando nosotros solicitamos Datos Personales para marketing y promociones, sin embargo, generalmente ofrecemos la posibilidad de que escoja el uso que quiere que se dé a sus Datos Personales.
 • Selección de Personal (Recruitment). Si Usted nos hace llegar una solicitud de empleo online, sus Datos Personales o curriculares serán utilizados para este fin, lo cual incluye contactar con Usted vía e-mail, teléfono o correo ordinario. En algunos casos puede que sea necesario que se registre en nuestra Web y mantenga sus datos actualizados. Siempre que no nos indique lo contrario, INAM ENGINYERIA SLP mantendrá sus Datos Personales y curriculares en archivos de su propiedad para ser considerados de cara a futuras ofertas de empleo.
 • Proveedores (Partners). Algunas Webs de INAM ENGINYERIA SLP permite a sus proveedores externos registrarse con la finalidad de proveer de productos y servicios. Estos Datos Personales se utilizarán para establecer o realizar una transacción con el proveedor y para otros trámites relacionados con dichos fines.
 • Mantenimiento de la Web y realización de encuestas de satisfacción. Se utilizarán sus Datos Personales y opiniones con el objetivo de mantener y mejorar nuestra Web. Asimismo, sus Datos Personales pueden ser utilizados en la realización de encuestas de satisfacción de clientes así como Compilación de conjuntos estadísticos referentes al uso de la Web.

4.- Destinatarios: Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a INAM ENGINYERIA SLP, salvo obligación legal.

Como encargados de tratamiento, tenemos contratados diversos proveedores de servicios, que se han comprometido al cumplimiento de las disposiciones normativas de aplicación en materia de protección de datos, en el momento de su contratación.

Los datos personales facilitados a través de los formularios del Sitio Web, son tratados para los bienes o servicios contratados por INAM ENGINYERIA SLP, así como para el envío de comunicaciones comerciales o informativas mediante el uso de la herramienta que dicha compañía facilita, lo que conlleva que los datos introducidos son transferidos a los servidores de la citada compañía, suponiendo una transferencia de datos, que el usuario consiente de manera expresa con la aceptación de la presente política de privacidad.

De manera ocasional, a los usuarios que estén suscritos en nuestro boletín (newsletter), les ofreceremos contenido promocional de a través de la citada red social.

5.- Derechos: Como interesado que nos has proporcionado tus datos personales, tienes pleno derecho a obtener confirmación sobre si el responsable INAM ENGINYERIA SLP está tratando tus datos personales, y en concreto estás facultado para ejercitar los siguientes derechos que la normativa en materia de protección de datos te reconoce, conforme a lo previsto en la misma:

 • Derecho de ACCESO a tus datos personales
 • Derechos de solicitar la RECTIFICACIÓN de los datos inexactos
 • Derecho de solicitar su SUPRESIÓN cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
 • En determinadas circunstancias, podrás solicitar la LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán ejercitar su derecho de OPOSICIÓN al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 • En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás solicitar su derecho a la PORTABILIDAD de los datos.

Podrás ejercer tales derechos dirigiendo una comunicación a la dirección postal y/o de correo electrónico que se hace constar en el apartado “1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos personales.”

Además, en caso de que se haya vulnerado cualquiera de tus derechos, el interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la sede electrónica de la AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

POLÍTICA DE COOKIES

Es posible que INAM ENGINYERIA SLP, recoja información a través de sus páginas Web utilizando cookies y cliktrails. Toda la información recogida por estos medios será anónima, agregada y exclusivamente utilizada para desarrollar y averiguar el origen del tráfico y el volumen de uso de nuestra Web. En ocasiones las cookies se utilizan para asistirle en la búsqueda de información apropiada y para guiar su visita según sus preferencias. Por ejemplo, una cookie puede ser utilizada para recordarle su información de acceso (login) si Usted escoge la opción “Recordar” en el momento de establecer dicha información. Si Usted no desea recibir cookies desde nuestras Web, puede indicarle a su browser que las rechace o que se lo indique cada vez que reciba una, de manera que pueda rechazarla al momento. Sin embargo, rechazar las cookies puede impedirle acceder a algunas partes de la Web.

Ir al contenido